Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů v souvislosti s poskytováním výrobků společnosti CANO CZ s.r.o. a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost CANO CZ s.r.o., se sídlem V Ráji 262, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 25296388, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C vložka 13886 (dále jen: „správce“).

2. Totožnost a kontaktní údaje správce jsou
Jméno: CANO CZ s.r.o.
Adresa: V Ráji 262, 530 02 Pardubice
e-mail: cano@cano.cz, telefon: 469 695 018

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl a/nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění CANO CZ s.r.o., IČ: 25296388 se sídlem V Ráji 262, 530 02 Pardubice smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR

IV. Doba uchovávání údajů

1.  Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu dvou let od ukončení smluvního vztahu).

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemcem osobních údajů je administrativní pracovník 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování webu a další služby v souvislosti s webem,
 • zajišťující marketingové služby.

2. Zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů:

Zpracování osobních údajů, které pro správce nevyplývá z právních předpisů, může být prováděno jen se souhlasem subjektu údajů. Poskytnutí takového souhlasu je zcela na rozhodnutí subjektu údajů.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  - právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
  - právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení  zpracování dle čl. 18 GDPR
  - právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  - právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR 
  - právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
  - právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů CANO CZ s.r.o., IČ: 25296388 se sídlem V Ráji 262, 530 02 Pardubice

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména užitím hesel a antivirových programů.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte a souhlasíte s nimi.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

3. Subjekt údajů je oprávněn podat proti správci stížnost u dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

4. Pro uplatnění svých práv se můžete obrátit na naši provozovnu CANO CZ s.r.o., Havlíčkova 516, 538 03 Heřmanův Městec nebo nás kontaktovat emailem, telefonicky nebo písemně.

5. Na Vaši žádost, která se bude týkat uplatnění Vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Komunikaci budeme provádět způsobem, který budete preferovat Vy (email, dopis, datová schránka ...).

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.