Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”) je společnost CANO CZ s.r.o., se sídlem V Ráji 262, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 25296388, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C vložka 13886 (dále jen: „správce“).

2. Totožnost a kontaktní údaje správce jsou:

Firma: CANO CZ s.r.o.
Sídlo: V Ráji 262, 530 02 Pardubice
E-mail: cano@cano.cz
Telefon: 469 695 018

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Vyřizování objednávek a fungování e-shopu

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky, výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a technické zajištění fungování e-shopu (vedení uživatelského účtu);

Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření smlouvy a její plnění, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje správce tyto údaje:

 • Identifikační a kontaktní údaje: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu (doručovací, fakturační), telefonní číslo a v případě podnikatelů, IČ, DIČ, firmu a údaje o registraci k DPH.
 • Údaje o objednávkách
 • Nezbytnou komunikaci mezi Vámi a správcem
 • Přihlašovací údaje do Vašeho profilu na eshopu

2. Zasílání obchodních sdělení

Stávajícím zákazníkům můžeme čas od času zaslat nabídku našich produktů, informovat je o probíhajících akcích, případně je jinak oslovit prostřednictvím emailu uvedeného v objednávce, a to na základě našeho oprávněného zájmu v rozvoji našeho podnikání v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. Pokud si nepřejete takovéto e-maily dostávat, máte možnost se z odběru odhlásit v rámci každého zaslaného e-mailu, případně v sekci soukromí svého uživatelského účtu nebo nás kontaktujte s Vaším požadavkem jinýmzpůsobem.

3. Zjišťování spokojenosti

Pokud si u nás něco objednáte, chtěli bychom také vědět, jak jste s našimi službami spokojení. Na základě tohoto oprávněného zájmu si Vás tedy dovolujeme několik dní po nákupu oslovit s žádostí o vyplnění dotazníku spokojenosti, který pro nás zpracovává portál Heureka.cz. Pokud si nepřete dotazník dostat, můžete jej odmítnout při zadávání objednávky.

4. Plnění zákonných povinností

Účetní doklady vystavené v rámci zpracování Vašich objednávek a údaje o Vašich platbách jsme ze zákona povinni evidovat v účetnictví.

5. Automatické individuální rozhodování

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

III. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a k uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 2 let od ukončení smluvního vztahu).

 • po dobu 2 let u osobních údajů zpracovávaných pro účely zřízení a vedení uživatelského účtu. Tato doba běží od začátku po každém přihlášení uživatele do svého uživatelského účtu či po každém uskutečněném prodeji
 • po dobu 2 let u osobních údajů zpracovávaných pro účely zasílaní obchodního sdělení.
 • po dobu stanovenou příslušnými zákony v případě, kdy plníme naše zákonné povinnosti, v případě vedení účetnictví může tato doba dosáhnout až 10 let.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

IV. Předávání osobních údajů

Správce je oprávněn předávat vaše osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro plnění smlouvy nebo dalších povinností (dopravcům, zprostředkovatelům platby nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností).

Osobní údaje dále předává správce osobám zajišťující služby provozování webu a dalších služeb v souvislosti s webem (zejména hosting), případně jiným dodavatelům technologií. Dotazníky spokojenosti pro nás zpracovává portál Heureka.cz. Účetní informace mohou být zpřístupněny finanční správě na základě zákona.

Osobní údaje zpřístupňujeme našim partnerům pouze v nezbytném rozsahu a jejich ochrana je zajištěna na základě smluvních závazků těchto partnerů.

V. Předávání osobních údajů do zahraničí

Správce předává osobní údaje společnosti The Rocket Science Group, LLC (provozovatel aplikace Mailchimp), která provozuje své služby v USA. Tato společnost je registrována v rámci instrumentu Privacy Shield a správce má s touto smlouvou uzavřenou zpracovatelskou smlouvu v souladu s GDPR. Více o instrumentu Privacy Shield se můžete dočíst na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/predavani-osobnich-udaju-do-usa-stit-soukromi-quot-privacy-shield-quot/ds-5068/p1=5068

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • ​​právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR;
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR;
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo požádat správce o informaci, zda provádí zpracování vašich osobních údajů. Pokud jsou vaše informace zpracovávány, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a k zejména následujícím informacím:

 • účel zpracování;
 • kategorie zpracovávaných osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;
 • doba, po kterou budou osobní údaje uloženy;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Na vaši žádost vám správce poskytne kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie může účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

Právo na opravu osobním údajům

Máte právo požadovat opravu nebo doplnění svých osobních údajů jsou-li nepřesné nebo neúplné.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů v případě, že:

 • popíráte přesnost svých osobních údajů;
 • je zpracování protiprávní a namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů;
 • osobní údaje správce nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požaduje pro určení; výkon či obhajobu právních nároků;
 • vznesete námitku proti zpracování.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

Právo na výmaz

Správce vždy vyhoví žádosti o výmaz, pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí takové žádosti. Máte právo na výmaz svých osobních údajů v případě, že:

 • souhlas se zpracováním byl odvolán;
 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;
 • došlo k protiprávnímu zpracování osobních údajů;
 • jste vznesli námitku proti zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na získání svých osobních údajů, které jste správci poskytli a jsou automatizovaně zpracovávané, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat je jinému správci osobních údajů.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě vašeho výslovného souhlasu, mohou být Vámi kdykoliv odvolány. (není-li k zpracování jiný zákonný důvod)

Odvolat souhlas můžete kdykoliv a to:

 • prostřednictvím e-mailu zaslaného na cano@cano.cz;
 • telefonicky na našem telefonním čísle 469 695 018;
 • písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu Havlíčkova 516, 538 03 Heřmanův Městec;
 • v případě obchodních sdělení kliknutím na odhlašovací odkaz uvedený v každém e-mailu společnosti.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

VII. Soubory cookies

1. Webové stránky správce využívají soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou vkládány na pevný disk návštěvníka stránek. Soubory cookies se mohou používat například k uložení předvoleb a nastavení návštěvníka, pomoci s přihlášením, poskytnutí cílených reklam a analýze provozu stránky.

Na našich webových stránkách používáme cookies k zajištění jejich řádného fungování, zejména pro uchovávání informací vložených do formulářů, uchování produktu vloženého do košíku v eshopu. Dále používáme cookies pro analýzu používání stránek zejména v rámci agregovaných analytických dat o návštěvnosti našich webových stránek, objednávkách a chování uživatelů. Tato data jsou anonymizována.

Správce využívá cookies následujících stran:

 • Google Adwords: anonymní údaje o používání eshopu, optimalizace kampaní
 • Sklik.cz: anonymní informace o objednávce, optimalizace kampaní
 • Zbozi.cz: anonymní informace o objednávce, optimalizace kampaní
 • Heureka.cz: anonymní informace o objednávce
 • Facebook: anonymní data o chování a zájmech skupiny, optimalizace Kampaní

Ukládání cookies do Vašeho počítače můžete nastavit v rámci Vašeho prohlížeče a toto nastavení představuje souhlas s tím, zda soubory cookies můžeme do Vašeho počítače uložit. Pro více informací se můžete podívat na tyto stránky o cookies: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie, www.aboutcookies.org nebo www.allaboutcookies.org.

Jak nastavit cookies v nejběžnějších prohlížečích můžete najít na níže uvedených stránkách:

 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox
 • Microsoft Internet Explorer
 • Opera
 • Apple Safari

Nastavení dalších prohlížečů lze zpravidla najít na internetových stránkách jejich výrobců.

VIII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte a souhlasíte s nimi.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

3. Subjekt údajů je oprávněn podat proti správci stížnost u dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

4. Pro uplatnění svých práv se můžete obrátit na naši provozovnu CANO CZ s.r.o., Havlíčkova 516, 538 03 Heřmanův Městec nebo nás kontaktovat emailem, telefonicky nebo písemně.

5. Na Vaši žádost, která se bude týkat uplatnění Vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě 1 měsíce od obdržení žádosti. Komunikaci budeme provádět způsobem, který budete preferovat Vy (email, dopis, datová schránka ...).
 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.